(C)Shonan Shigaku Shingaku-sodankai. All rights reserved.